Убацивање рекламног материјала у поштанске сандучиће

С обзиром на велике проблеме које стварају разносачи рекламног материјала, нарушавају кућни ред, изглед зграде, чистоћу, представљају се као поштари и врло често остављају улазна врата незакључана, сматрам да треба истаћи на улазним вратима забрану дистрибуције рекламног материјала и при том се позвати на одређене прописе уз потпис и печат скупштине стамбене заједнице. Појашњење правног основа дато је у наредном тексту иза којег стоји Милица Стојковић из Института за право и финансије од децембра 2015. године: http://ipf.rs/ubacivanje-reklamnog-materijala-u-postanske-sanducice/ 

Један од проблема на који ће се пожалити многи станари стамбених зграда јесу флајери који се убацују у сандучиће, или каче на вратима станова, односно плакати који се лепе по спољашности и унутрашњости зграде. Негодовање се најчешће оправдава тиме да такво поступање оглашивача нарушава изглед зграде, јер се неретко због тога ствара велика количина смећа. Станари имају и законски основ да оспоравају овакве активности, јер су према Закону о оглашавању оне незаконите. Према члану 27. овог Закона, на површинама које нису јавне постављање плаката дозвољено је само уз сагласност власника, односно корисника те површине. Аналогно, ова одредба може се применити и на флајере. У случају стамбених зграда, оваква сагласност мора се прибавити од Скупштине станара или кућног савета. На страни станара је и Закон о потрошачима, који у члану 38. прописује да је забрањено непосредно оглашавање телефоном, факсом или електронском поштом или другим средствима комуникације на даљину, без претходног пристанка потрошача, при чему се међу друга средства комуникације на даљину могу уврстити и рекламни материјали.

Пракса је показала да и изражена несагласност Скупштине станара неретко не спречава компаније које се рекламирају убацивањем флајера у сандучиће зграда да то и даље чине. У таквим случајевима станари се могу обратити надлежном органу, односно комуналној полицији.“

Правна подлога

Закон о оглашавању („Сл. гласник РС“, бр. 79/2005 и 83/2014 – др. закон)

Закон о заштити потрошача („Сл. гласник РС“, бр. 62/2014)

Приредила: Милица Стојковић
Институт за право и финансије
Децембар, 2015.

Ово је уједно један од корака које морамо предузети ради подизања безбедности зграде, као предуслов опремања противпожарним апаратима (из сопствених извора финансирања) чиме ћемо извршити законску обавезу.

Изглед обавештења које ће бити  је истакнуто на улазним вратима зграде:

plakat

Списак станара зграде

Одлука о кућном реду у стамбеним зградама (Службени лист града Београда, 12/96, 14/96, 6/99, 11/05) чланом 6. став 3. прописује да: „У згради мора постојати ажуран списак станара, о чему се стара председник скупштине зграде“.

Мишљење повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности о законском утемељењу овог члана гласи:

„Према Закону о заштити података о личности правни основ за обраду података о личности може бити или законско овлашћење или сагласност лица чији се подаци обрађују (члан 8. тачка 1.). У нашем законодавству, према тренутно важећем стању закона, није дато законско овлашћење да се у стамбеним зградама установи списак станара, нити је прописано који се подаци о личности станара прикупљају и објављују.

Из наведеног произилази да је обрада и објављивање тих података могућа само уз писани пристанак сваког појединачног станара у конкретној стамбеној згради.“

Мишљење повереника-линк

spisak stanara-misljenje poverenika

У складу са наведеним тумачењем повереника и с обзиром да презимена станара већ стоје на интерфону, такође и на поштанским сандучићима, списак станара наше зграде неће бити јавно истакнут и за ту одлуку преузимам сву одговорност.