Закони и прописи

Закон о становању и одржавању зграда („Службени гласник РС“, 104/16):

Закон о становању и одржавању зграда

Одлука о општим правилима кућног реда у стамбеним и стамбено-пословним зградама на територији града Београда  („Сл. лист града Београда“, 101/2019):

Одлука о општим правилима кућног реда у стамбеним и стамбено-пословним зградама на територији града Београда

Одлука о држању домаћих животиња и кућних љубимаца на територији града Београда („Службени лист града Београда“, 37/11 и 55/11):

Одлука о држању домаћих животиња и кућних љубимаца на територији града Београда

Закон о заштити од пожара („Службени гласник РС“, 111/09 и 20/15):

Закон о заштити од пожара

Уредба о обавезним средствима и опреми за личну, узајамну и колективну заштиту од елементарних непогода и других несрећа („Служб. гл. РС“, 3/11):

Уредба о обавезним средствима и опреми за личну, узајамну и колективну заштиту од елементарних непогода и других несрећа

Одлука о комуналном реду („Службени лист града Београда“,  39/08 и 6/10):

Комунални ред

Закон о приватном обезбеђењу („Службени гласник РС„,  104/13 i 42/15):

Закон о приватном обезбеђењу

Закон о комуналним делатностима („Службени гласник РС“ , 88/11 и 104/16):

Закон о комуналним делатностима

Закон о заштити потрошача („Сл. гласник РС“, 62/14 и 6/16)

Закон о заштити потрошача

Закон о оглашавању („Сл. гласник РС“, 6/16)

Закон о оглашавању

Регистрација стамбене заједнице уписа/промене/брисања података или докумената – МОДЕЛ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА

Регистрација стамбене заједнице-модел поступка